Slideshow tekst

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Offerte aanvragen Diensten

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau
voorwaarden tekst

ALGEMENE VOORWAARDEN van B+M VERTAALBUREAU

Betreffende de rechtsverhouding tussen B+M VERTAALBUREAU - zijnde vertaler of tolkensecretariaat, en de opdrachtgever.

Gedeponeerd bij de KAMER VAN KOOPHANDEL Oost-Brabant door 
B+M VERTAALBUREAU op 17 maart 2009.

ALGEMEEN

 • a. Onder 'vertaler' wordt verstaan degene die buiten dienstbetrekking voor derden vertalingen vervaardigt, dat wil zeggen B+M VERTAALBUREAU, hierna te noemen B+M.
 • b. Onder 'tolkensecretariaat' wordt verstaan degene die buiten dienstbetrekking voor derden tolkdiensten, in de meest ruime zin van het woord, verzorgt, inclusief de totale verzorging van deze tolkdiensten zoals o.a. het verhuren van geluidscabines, geluidsdragers, zend- en ontvangstapparatuur, dat wil zeggen B+M VERTAALBUREAU, hierna te noemen B+M.
 • c. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan B+M de opdracht tot het maken van een vertaling of het verrichten van tolkwerkzaamheden geeft.

Artikel 1.

 • 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen B+M en een opdrachtgever waarop B+M deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met B+M, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. B+M en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2
Een opdracht tot vervaardiging van een vertaling wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud, dat B+M, na inzage van de te vertalen tekst, het recht heeft binnen twee werkdagen de opdracht alsnog op te zeggen, zonder tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 3.

 • 3.1 B+M is slechts gehouden een aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met aanwijzingen van de opdrachtgever wordt door B+M rekening gehouden.
 • 3.2 De opdrachtgever dient uiterlijk binnen 24 uur na verstrekking van de vertaalopdracht eigen terminologielijsten in digitale of schriftelijk vorm ter beschikking te stellen. Bij gebrek hieraan zal B+M de terminologie zelf bepalen, indien mogelijk in overleg met de opdrachtgever.
 • 3.3 Bij trage beantwoording door de opdrachtgever van vragen omtrent de terminologie, zal de leveringstermijn desnoods door B+M worden verlengd.
 • 4.4 De opdrachtgever mag binnen 5 werkdagen na levering van de vertaling de terminologie in overleg door B+M kosteloos laten aanpassen. Na dit termijn is B+M gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor aanpassingswerkzaamheden.

Artikel 4.
B+M heeft het recht een opdracht tot vervaardiging van een vertaling, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, ook door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor behoorlijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 5.
Indien de opdrachtgever voor vertaalwerk niet uitdrukkelijk een afleveringsdatum heeft bedongen en hierover niets is overeengekomen, terwijl niet onomstotelijk kenbaar is gemaakt of is gebleken wanneer de vertaling uiterlijk gereed dient te zijn, heeft B+M het recht de tijd waarbinnen de opdracht door hem zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen. In geval van tussentijdse veranderingen in de te vertalen tekst heeft B+M het recht zonder nadere kennisgeving de leve­ringstermijn naar redelijkheid te verlengen. B+M houdt zonodig de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoe­ring van de opdracht, en geeft hem desgevraagd inlichtingen voorzover dit, gelet op de aard van de opdracht, redelijk is.

Artikel 6.
B+M is gerechtigd, tenzij met de opdrachtgever uit­druk­kelijk de hoogte van het aan B+M terzake toeko­men­de honorarium is overeen­gekomen, aan de opdrachtgever voor zijn vertaal- en tolkwerk­zaamheden een honorarium in rekening te brengen dat gebaseerd is op het te dien aanzien heersend gebruik. Voorts kan hij de onkosten verbon­den aan de uitvoe­ring van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Over het honorarium en de kosten voor vertaal- en tolkwerkzaamheden wordt B.T.W in rekening gebracht. 
Voor het honorarium voor het verrichten van vertaal- en tolkwerkzaamheden wordt de prijs gehanteerd die vermeld staat in de offerte van B+M.

Artikel 7.
Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat het door B+M in rekening gebrachte honorarium in redelijkheid aan laatstgenoemde niet toekomt, dient de opdrachtgever binnen één maand na ontvangst van de declaratie B+M hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Indien de opdrachtgever nalaat dit te doen binnen de gestelde tijd vervalt zijn recht de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium te betwisten.

Artikel 8.
B+M mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene, die hem de schriftelijke opdracht tot het vervaardigen van de vertaling heeft gegeven, ook al heeft deze uitdrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht te kennen gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en de naam en het adres van de derde tegelijkertijd aan B+M zijn verstrekt. Indien de derde in kwestie niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens B+M voldoet, en indien de derde zelf geen schriftelijke opdracht aan B+M heeft verleend, is B+M gerechtigd de betaling van de factuur te verlangen van de opdrachtgever die de schriftelijke opdracht heeft verleend. De opdrachtgever verplicht zich ertoe de factuur te voldoen.

Artikel 9.
Indien B+M niet bij machte is om de door hem aanvaarde opdracht tijdig uit te voeren heeft de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, het recht om de verleende opdracht eenzijdig in te trekken. Indien de opdracht door de opdracht­gever wordt opgezegd op een tijdstip waarop B+M reeds werkzaamheden heeft verricht, is door de opdrachtgever een naar omstandig­heden te bepalen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de opdracht door de opdrachtge­ver wordt ingetrokken om redenen, welke aan B+M niet kunnen worden toegere­kend. In dit laatste geval heeft B+M recht op het overeengekomen honorarium of het honorarium dat redelijkerwijs bij uit­voering van de opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn. Eenmaal verleende tolkopdrachten kunnen in geen geval door opdrachtgever kosteloos verzet of geannuleerd worden. Bij verplaatsing of annulering zal het verschuldigde honorarium door B+M in overleg met de tolk worden vastgesteld. De opdrachtgever verplicht zich ertoe deze onkosten te vergoeden.

Artikel 10.
Indien de uitvoering van een vertaalopdracht voor de opdracht­gever onaanvaardbaar is, omdat hetzij de vorm en/of de vertaling gebrekkig is, dient de opdrachtgever zo mogelijk B+M  te sommeren binnen een redelijke tijd alsnog de nodige verbeteringen aan te brengen.

Artikel 11.
Tenzij anders is overeengekomen is hetgeen aan honorarium en verschotten door B+M in rekening is gebracht opeisbaar zodra de vertaalopdracht is uitgevoerd en afgeleverd. Het recht van de opdrachtge­ver tegen de declaratie van B+M te reclameren, vervalt een maand nadat hij deze declaratie ont­vangen heeft.
Declaraties van B+M dienen betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 12.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt B+M het auteursrecht op een door hem vervaardigde verta­ling, tot de corresponderende factuur volledig door de opdrachtgever is voldaan.

Artikel 13.
Onder verwijzing naar artikel 2 is B+M niet aansprakelijk voor de schade, welke de opdrachtge­ver lijdt tengevolge van vergissin­gen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten, tenzij B+M een ernstig persoonlijk verwijt treft. Dubbelzinnigheid van een te vertalen tekst ontheft B+M van iedere aan­sprake­lijk­heid. Ingeval van aansprakelijkheid van B+M kan ten hoogste aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de door de opdracht­gever aanwijsbaar geleden directe schade, zulks met een maximum van duizend euro. De opdrachtgever vrijwaart B+M tegen aanspraak van derden.

Artikel 14.
Indien de opdrachtgever ten gevolge van tardieve of gebrekkige aflevering van een vertaling schade lijdt is hij slechts gerechtigd tot een vergoeding van de aanwijsbaar door hem geleden directe schade met een maximum van duizend euro. Geen schadevergoeding is door B+M verschuldigd indien de tardieve aflevering het gevolg is van een subjectieve overmacht, waaronder in ieder geval de ziekte van medewerkers van B+M, en technische storingen in de gebruikte computerapparatuur alsmede software defecten en computervirussen mede zijn begrepen.
Het recht op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt indien de door hem geleden schade drukwerk betreft en de opdrachtgever verzuimd heeft

 1. de te drukken tekst door een agent of relatie in het land van bestemming te laten nalezen
 2. de drukproef (digitaal in de vorm van een PDF-bestand) door B+M te laten nakijken alvorens het drukwerk uit te laten voeren.

Artikel 15.
B+M is nimmer aansprakelijk voor de schade ont­staan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toe­vertrouw­de manuscripten, documenten, papieren en boeken. De verzending van stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdracht­gever.

Artikel 16.
Alle geschillen met betrekking tot vertaalwerk, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke terzake van de opdracht en de uitvoering daarvan tussen vertaler en opdracht­gever c.q. hun rechtver­krijgende mochten ontstaan, zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan drie in overleg te benoemen beëdigde vertalers, die aan de partijen een bin­dend advies zullen uitbrengen, welk advies de kracht zal hebben van een tussen hen gesloten overeenkomst ook wat de kosten be­treft. Het bepaalde in Art. 6 terzake van de honore­ring, voorschotten en voorschot is van overeenkomstige toepas­sing. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea heeft B+M het recht in rechte nakoming te vorderen van een door de opdrachtgever verstrekte vertaal­opdracht en beta­ling te vorde­ren van het in rekening gebrachte honorarium, ver­schotten en kosten.

Artikel 17.
Bij niet tijdige betaling heeft B+M het recht aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de datum van verzending van de vertaling of het beëindi­gen van de opleiding of cursus tot de datum waarop de beta­ling wordt ontvangen, alsmede­ buitenge­rechtelijke kosten.

Artikel 18. Aansprakelijkheid; Vrijwaring

 • 18.1 De aansprakelijkheid van B+M voor schadever­goeding uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatsta­ven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 • 18.2 B+M is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfs­schade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid B+M onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van B+M beperkt tot de overeengekomen prijs.
 • 18.3 B+M is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid B+M onder de gegeven omstandigheden toch aan­sprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is het bepaalde in artikel 18.2 niet van toepassing en is de aansprake­lijkheid van B+M beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 • 18.4 De aansprakelijkheid van B+M is gelimiteerd tot het bedrag uitgekeerd door zijn aansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval.
 • 18.5 B+M is tevens niet aansprakelijk voor informa­tiedragers van welke aard ook, aan hem ter beschikking gesteld voor de nakoming van de overeenkomst.
 • 18.6 B+M is niet aansprakelijk voor kosten of scha­den, van welke aard ook en door wie ook geleden, welke het gevolg zijn van het transport of de verzending van de informa­tie(dragers). Hieronder is mede begrepen de afle­vering van de prestatie uit de overeenkomst.
 • 18.7 Indien B+M terzake van enige schade, waar­voor hij krachtens de overeen­komst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprake­lijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de op­drachtgever hem terzake volledig vrijwaren en B+M alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 19. Afwijking

 • 19.1      Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig ge­schieden op schriftelijke wijze en met de uitdrukkelijke toestemming van B+M

Artikel 20. Geschillenbeslechting

 • 20.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en B+M dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkom­sten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

 • 21.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en B+M wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Aldus opgemaakt op 17 maart 2009 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.

B.M.C. Dankers-Mialaret

B+M Vertaalbureau logo
B+M Vertaalbureau
Offerte aanvragen